รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000580
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อตรวจฝึกงานนักศึกษา 4/6/62 เขตพื้นที่จ.ชลยุรี จ.ระยอง 5/6/62 จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 6/6/62 จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครราชสีมา 7/6/62 จ.นครราชสีมา จ.ศรีสะเกษ 8/6/62 จ.ศรีสะเกษ จ.ลพบุรี จ.กรุงเทพฯ 9/6/62 จ.กรุงเทพฯ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี 10/6/62 จ.เพชรบุรี จ.ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 4/6/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 10/6/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง เขตพื้นที่ตามที่ระบุ
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า