รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000579
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ภัทราภรณ์  นามสกุล แสงสุข
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อใช้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการกุ้งทะเล กิจกรรมที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 28/5/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 29/5/2562 เวลา 21:00
จังหวัดที่เดินทาง นครปฐม สถานที่ที่เดินทาง นครปฐม
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล