รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000577
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (กวีพร)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ยุคลธร  นามสกุล กิมเส็ง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมกรรมการสื่อสารออนไลน์ครั้งที่ 5
ตั้งแต่วันที่ 24/6/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 24/6/2562 เวลา 18:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง วข.จักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 7 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้