รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000572
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ภัทราภรณ์  นามสกุล แสงสุข
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อใช้รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ตั้งแต่วันที่ 12/6/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 13/6/2562 เวลา 07:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงแรม เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล