รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000556
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้พาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ทัศวรรณ  นามสกุล อ่อนลิ้ม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 10/5/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 10/5/2562 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง วัดอุทกเขปสิมาราม (วัดน้ำ)
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 35 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 40-0792 ชลบุรี