รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000484
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ตรวจเยี่ยมสหกิจ
ตั้งแต่วันที่ 2/5/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 3/5/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง พิษณุโลก สถานที่ที่เดินทาง โรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลก
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ