รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000482
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา
ตั้งแต่วันที่ 26/5/2562 เวลา 08:20 ถึงวันที่ 1/6/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง สระแก้ว สถานที่ที่เดินทาง ปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี