รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000480
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 4/2562
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 4/2562
ตั้งแต่วันที่ 7/5/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 7/5/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ