รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000479
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (รศ.สุธัญญา)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 26/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 26/4/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 11 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง