รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000478
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมการอบรมการออกข้อสอบ
ตั้งแต่วันที่ 23/5/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 23/5/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง นนทบุรี สถานที่ที่เดินทาง สำนักงานสัตวแพทย์สภา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ