รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000477
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมสรรหานายกสภาฯ (ดวงใจ)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมประชุมสรรหานายกสภาฯ
ตั้งแต่วันที่ 25/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 25/4/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า