รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000476
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปาณิสรา  นามสกุล วงษ์ชมภู
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานวิทยาเขตบางพระ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
ตั้งแต่วันที่ 18/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 18/4/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า