รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000474
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมโครงการ Endurance President cup2019
ตั้งแต่วันที่ 24/5/2562 เวลา 09:00 ถึงวันที่ 26/5/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง พัทยา
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 12 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้