รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000471
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง คณะกรรมการประจำ สวพ.)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง คณะกรรมการประจำ สวพ. (ประชุมคณะกรรมการประจำ สวพ. ครั้งที่ 3/2562)
ตั้งแต่วันที่ 24/4/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 24/4/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า