รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000469
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถ (รองฯ จตุพร )
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปิยะมาศ  นามสกุล ชุ่มเงิน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > งานบริหารงานทั่วไป  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เดินทางไปมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตั้งแต่วันที่ 25/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 25/4/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00016 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1987 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี