รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000465
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ไปนิเทศสหกิจศึกษา ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ติดต่อประสานงาน : ดร.สุรางคนา (1360 / 1361)
ตั้งแต่วันที่ 19/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 19/4/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ฉะเชิงเทรา สถานที่ที่เดินทาง ริเวอร์ฟาร์ม3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า