รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000464
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่ ศรีราชา ชลบุร - อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ของสาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาดูงาน ผู้ติดต่อประสานงาน : อ.ชนัดดา เกษมโชติช่วง (8823 , 1580)
ตั้งแต่วันที่ 23/4/2562 เวลา 13:00 ถึงวันที่ 23/4/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สถานีวิจัยประมงเกษตร ศรีราชา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00008 รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ฮีโน่ RM2KSKA(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว 40-0545 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี