รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000463
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถราชการ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เพ็ญนภา  นามสกุล พรหมชี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
คลังจังหวัดชลบุรี สรรพากรศรีราชา
ตั้งแต่วันที่ 11/4/2562 เวลา 13:00 ถึงวันที่ 11/4/2562 เวลา 16:30
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง คลังจังหวัด สรรพากรศรีราชา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กต-5423 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล