รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000462
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถยนต์ราชการ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เพ็ญนภา  นามสกุล พรหมชี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ตั้งแต่วันที่ 23/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 25/4/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กย-9905 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ