รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000461
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 22/4/2562 เวลา 13:00 ถึงวันที่ 22/4/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า