รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000459
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (นายศุภชัย เชื้อเกตุ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ลักษิกา  นามสกุล ปรีดาวัลย์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 12
ตั้งแต่วันที่ 26/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 27/4/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กย-9905 ชลบุรีนายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ