รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000455
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถยนต์ราชการ (แสงจันทร์ เทียบทิมพ์)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการเรื่อง “สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน”
ตั้งแต่วันที่ 18/5/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 18/5/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรมช่างอากาศ ถนนเตชะวณิช เขตดุสิต กทม.
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1895 ชลบุรีนายประเสริฐ บุสุวะ