รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000454
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง วิทยากร)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ชาลินี  นามสกุล ชำนาญวารินทร์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง วิทยากรโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 22/4/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 22/4/2562 เวลา 23:00
จังหวัดที่เดินทาง นนทบุรี สถานที่ที่เดินทาง บางกรวย นนทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ