รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000452
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขออนุเคราะห์ใช้รถเพื่อเข้าร่วมโครงการออกแบบด้านนวัตกรรมอาหารและ Smart Packaging เรื่อง "การพัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว"
ตั้งแต่วันที่ 23/4/2562 เวลา 04:00 ถึงวันที่ 23/4/2562 เวลา 12:00
จังหวัดที่เดินทาง นครปฐม สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า