รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000450
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้รถราชการ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เพ็ญนภา  นามสกุล พรหมชี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
อบรมโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่วันที่ 25/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 25/4/2562 เวลา 18:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง กรมบัญชีกลาง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้