รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000447
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ(แข่งขันฟุตบอลอาวุโส )
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ สุพัฒน์  นามสกุล ปรางนวน
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อาวุโส ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 6/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 6/4/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00056 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-486 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม