รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000446
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ภัทราภรณ์  นามสกุล แสงสุข
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ตั้งแต่วันที่ 11/6/2562 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 13/6/2562 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง ถนนวัชรพล 1/1 รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้