รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000444
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ เฉลิมวรรณ  นามสกุล บัวขาว
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.
ตั้งแต่วันที่ 30/5/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 30/5/2562 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง หมู่บ้านภัทรา รามคำแหง , สนามบินสุวรรณภูมิ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้