รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000443
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอรถไปราชการ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ สุนาวิน  นามสกุล ปานใหญ่
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อไปรับเสื้อสัญญษลักษณ์ ที่ร้าน และนำสัญญาร้านค้าไปหารือ ที่วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
ตั้งแต่วันที่ 9/4/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 9/4/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง กรุงเทพฯ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง