รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000440
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง รับ-ส่ง วิทยากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom's Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง วิทยากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom's Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"
ตั้งแต่วันที่ 3/4/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 5/4/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง มณีแดง โฮมสเตย์ จ.จันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 7 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้