รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000439
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ วรวุฒิ  นามสกุล ตะนุมงคล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับส่งพระวัดสันติภักดิ์
ตั้งแต่วันที่ 3/4/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 3/4/2562 เวลา 10:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง วัดสันติภักดิ์
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้