รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000438
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง พานักศึกษาไปดูงาน ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในสาขาวิชาประมง คณะเกษตรฯ ไปทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานศึกษา ผู้ประสานงาน : พัชรินทร์ (8823)
ตั้งแต่วันที่ 6/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 6/4/2562 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ฉะเชิงเทรา สถานที่ที่เดินทาง บริษัท กู๊ดซุป เวิลด์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ