รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000437
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ดาวใจ  นามสกุล รักษ์หิรัญ
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานตรวจสอบภายใน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 26/4/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 26/4/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง วข.จันทบุรี
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้