รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000409
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
สำรวจพื้นที่ชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 28/3/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 28/3/2562 เวลา 13:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชุมชนหนองเลง ชลุบรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 7 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า