รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000392
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถตู้
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อดำเนินโครงการยกร่างหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ความงาม
ตั้งแต่วันที่ 28/3/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 28/3/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มทร. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 7 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า