รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000369
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ จันทนา  นามสกุล กสิวิทย์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ
ตั้งแต่วันที่ 15/3/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 15/3/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กย-9905 ชลบุรี