รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000354
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ดาวใจ  นามสกุล รักษ์หิรัญ
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานตรวจสอบภายใน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
ตั้งแต่วันที่ 13/3/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 13/3/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง วข.จักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นค-7251 ชลบุรี