รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000315
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวพ.)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง วิทยากร โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวพ.
ตั้งแต่วันที่ 28/3/2562 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 28/3/2562 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นำไปใช้ในงาน งานวิจัย/โครงการพัฒนาวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้