รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000181
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพาหนะเพื่อเข้าร่วมประชุม
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ พิษณุกร  นามสกุล มะกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองนโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ
ตั้งแต่วันที่ 12/2/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 12/2/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00059 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นง-1895 ชลบุรี