รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2019000005
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ พิษณุกร  นามสกุล มะกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองนโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมโครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
ตั้งแต่วันที่ 2/1/2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 2/1/2562 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง เพชรบูรณ์ สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมอัมพีเรียมภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นค-6156 ชลบุรี