รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001230
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ณัฐกานต์  นามสกุล แช่มช้อย
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
แนะแนวกิจกรรมการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 20/12/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 20/12/2561 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00016 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน กม-1987 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้