รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001222
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ภัทราภรณ์  นามสกุล แสงสุข
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันกุ้งจันทร์ตะวันออก ครั้งที่ 23"
ตั้งแต่วันที่ 18/1/2562 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 20/1/2562 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นง-1894 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม