รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001164
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออมนุมัติใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ พิษณุกร  นามสกุล มะกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองนโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงารแผนบูรณาการด้านวิจัย
ตั้งแต่วันที่ 30/11/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 30/11/2561 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมเซ็นทรา บาย เว็นทารา ศูนย์ราชการ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00056 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-486 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้