รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001072
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นำนักศึกษาเข้าแข่งขันระบบควบคุมอัตโนมัติ
ตั้งแต่วันที่ 6/11/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 9/11/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง นนทบุรี สถานที่ที่เดินทาง มทร.สุวรรณภูมิ
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นง-1894 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม