รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001016
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อจัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์ สำหรับออกหน่วยบริการวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2561 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 30/10/2561 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง สระแก้ว สถานที่ที่เดินทาง อ.อรัญประเทศ
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นง-1894 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง