รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001013
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง พานักศึกษาไปดูงาน - ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล (อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
พานักศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชา ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 5/11/2561 เวลา 13:00 ถึงวันที่ 5/11/2561 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ฉะเชิงเทรา สถานที่ที่เดินทาง โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ เจริญโภคภัณฑ์
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 12 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7252 ชลบุรีนายสมพงษ์ บุญสง่า