รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018001011
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้พาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ ฉัตรชาย  นามสกุล ศุภจารีรักษ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นายกสภามหาวิทยาลัย และท่านเดชา ดีผดุง นัดให้เข้าพบที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.
ตั้งแต่วันที่ 25/10/2561 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 25/10/2561 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นง-1894 ชลบุรีนายบุญลือ มาเห็ม