รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000894
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 10/9/2561 เวลา 13:00 ถึงวันที่ 10/9/2561 เวลา 17:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชุมชนบ้านเนินแสนสุข ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล