รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000880
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านเนินแสนสุข ศรีราชา บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง และบ้านแสลง จันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 9/9/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 10/9/2561 เวลา 22:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชลบุรีและจันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-6156 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง