รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000852
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ การรับทราบหลักสูตรและระบบฐานข้อมูลการประกันฯ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ การรับทราบหลักสูตรและระบบฐานข้อมูลการประกันฯ
ตั้งแต่วันที่ 13/9/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 13/9/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพ
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-6156 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง